• HOME
  • Pokhozhdeniya Myunkhauzena

Pokhozhdeniya Myunkhauzena (1970)

Animation, Short

1970 Year N/A Mins 6.5 Imdb

N/A

Cartoon based on Rudolph Erich Raspe's stories about Baron Münchhausen.

Pokhozhdeniya Myunkhauzena Movie Information

  • Production Co:
  • Released: 1 January 1970
  • Imdb Rating: 6.5
  • Runtime: Mins.
  • Writer:
  • Director: N/A
  • Cast:

Pokhozhdeniya Myunkhauzena Subtitles (2 subtitles)